Lung Mei Village 租盘

ID: 294542
地面
Chuk Yeung Road
西貢
HKD 55,000 含管理费HKD 55K 含管理费
@ 26 / ()
2,100
()
4
房间
3
浴间
Jun 17, 2019
特色及设施
单位类型
村屋
楼层
地面
特色
工人房
2 阳台
花园
天台
化妆间
客厅
車位
1 露天 已含1 露天 車位 已含
楼龄
32 年
联络经纪
何焯傑
何焯傑
Customer Service Executive
社区
路程
-- 分钟
我的地方
附近楼盘
学校
更多
了解更多此处
Lung Mei Village
Lung Mei Village
附近同价楼盘
附近同价楼盘
大厦
大厦
价钱
价钱
尺寸
尺寸
房间
浴间
更新
更新
北港村
HKD 65K
65K
-
2,100 建筑
2,100
432019- 9-16
#322114
松濤苑
HKD 63K
63K
1,771 实用
1,771
2,830 建筑
2,830
422019- 8-14
#285896
御濤
HKD 58K
58K
2,004 实用
2,004
2,987 建筑
2,987
432019- 9-17
#227449
御濤
HKD 58K
58K
2,004 实用
2,004
2,987 建筑
2,987
432019- 9-17
#227450
浩瀚臺
HKD 70K
70K
2,248 实用
2,248
3,000 建筑
3,000
432019- 9-16
#7878
西沙小築
HKD 55K
55K
1,502 实用
1,502
1,850 建筑
1,850
422019- 9-16
#285832
鳳誼花園
HKD 57K
57K
-
2,100 建筑
2,100
432019- 7-26
#366942
大網仔
HKD 65K
65K
-
2,100 建筑
2,100
432019- 7- 9
#368802
松濤苑
HKD 63K
63K
1,771 实用
1,771
2,830 建筑
2,830
422019- 8-14
#285898
御濤
HKD 60K
60K
2,004 实用
2,004
3,001 建筑
3,001
432019- 9-17
#81406
泰湖閣
HKD 52K
52K
-
1,400 建筑
1,400
422019- 9-16
#381734
沙角尾
HKD 70K
70K
-
2,100 建筑
2,100
442019- 8-23
#292144
御濤
HKD 56K
56K
2,004 实用
2,004
2,987 建筑
2,987
432019- 9-17
#227448
菠蘿輋
HKD 45K
45K
-
2,100 建筑
2,100
432019- 9-17
#371682
立德台
HKD 65K
65K
1,506 实用
1,506
422019- 7- 2
#285779
Tam Wat Village
HKD 52K
52K
-
2,100 建筑
2,100
442019- 8-31
#286563
竹洋路
HKD 58K
58K
-
2,100 建筑
2,100
442019- 7-22
#295182
盈峰灣
HKD 60K
60K
-
2,100 建筑
2,100
432019- 9- 9
#305163
北潭涌
HKD 42K
42K
-
2,100 建筑
2,100
532019- 9- 5
#296303
西貢濤苑
HKD 65K
65K
1,540 实用
1,540
422019- 9- 9
#286020
紫蘭花園
HKD 60K
60K
-
2,000 建筑
2,000
422019- 9-16
#375873
Villa Monticello
HKD 60K
60K
3,174 实用
3,174
4,534 建筑
4,534
542019- 9-16
#67887
松濤苑
HKD 63K
63K
1,771 实用
1,771
2,830 建筑
2,830
422019- 8-14
#285897
Tam Wat Village
HKD 54K
54K
-
2,100 建筑
2,100
432019- 8-31
#317049
御濤
HKD56K
2,004
()
4
房间
3
浴间
北港村
HKD65K
2,100
()
4
房间
3
浴间
御濤
HKD58K
2,004
()
4
房间
3
浴间
御濤
HKD58K
2,004
()
4
房间
3
浴间
浩瀚臺
HKD70K
2,248
()
4
房间
3
浴间
西沙小築
HKD55K
1,502
()
4
房间
2
浴间
鳳誼花園
HKD57K
2,100
()
4
房间
3
浴间
大網仔
HKD65K
2,100
()
4
房间
3
浴间
松濤苑
HKD63K
1,771
()
4
房间
2
浴间
御濤
HKD60K
2,004
()
4
房间
3
浴间
泰湖閣
HKD52K
1,400
()
4
房间
2
浴间
沙角尾
HKD70K
2,100
()
4
房间
4
浴间
松濤苑
HKD63K
1,771
()
4
房间
2
浴间
菠蘿輋
HKD45K
2,100
()
4
房间
3
浴间
立德台
HKD65K
1,506
()
4
房间
2
浴间
Tam Wat Village
HKD52K
2,100
()
4
房间
4
浴间
竹洋路
HKD58K
2,100
()
4
房间
4
浴间
盈峰灣
HKD60K
2,100
()
4
房间
3
浴间
北潭涌
HKD42K
2,100
()
5
房间
3
浴间
西貢濤苑
HKD65K
1,540
()
4
房间
2
浴间
紫蘭花園
HKD60K
2,000
()
4
房间
2
浴间
Villa Monticello
HKD60K
3,174
()
5
房间
4
浴间
松濤苑
HKD63K
1,771
()
4
房间
2
浴间
Tam Wat Village
HKD54K
2,100
()
4
房间
3
浴间
了解更多此处
西貢
西貢
香港中环云咸街19-27号威信大厦15楼 | T: +852 2102 0888
需要登入吗?
你已经有帐号, 需要现在登入吗?