Ming Yuen Mansions - Phase 2 明園 - 第二期物业出售及出租

明園 - 第二期 Ming Yuen Mansions - Phase 2 物业出售及出租

- 北角
需要登入吗?
你已经有帐号, 需要现在登入吗?
香港中环云咸街19-27号威信大厦15楼 | T: +852 2102 0888