Bowen's Lookout 卖盘

ID: 817
低層
寶雲道 13 号
中半山
@ 0 / ()
1,703
()
4
房间
3
浴间
Jun 21, 2019
特色及设施
单位类型
住宅
楼层
低層
特色
工人房
2 阳台
車位
1 有盖 已含1 有盖 車位 已含
楼龄
15 年
设施
俱乐部
健身室
游乐场
多功能房间
24小时保安
联络经纪
Lala Yeung
Lala Yeung
E-423053
Consultant
社区
路程
-- 分钟
我的地方
附近楼盘
学校
更多
按揭
按揭
楼价
港币
首期
港币
年期
  • 利率 = 2.35 %
  • 免责声明: 计算结果只供参考
0港币总开支
月供
港币 0 每月
首次现金开支
港币 0
港币0 每月
@2.35%,  30
自订
免责声明: 计算结果只供参考
了解更多此处
Bowen's Lookout
Bowen's Lookout
附近同价楼盘
附近同价楼盘
大厦
大厦
价钱
价钱
尺寸
尺寸
房间
浴间
更新
更新
錦園大廈
价钱可议
价钱可议
2,420 实用
2,420
2,700 建筑
2,700
432019- 8-23
#9824
Branksome Crest
价钱可议
价钱可议
3,609 实用
3,609
5,115 建筑
5,115
442019- 8- 6
#44938
錦園大廈
价钱可议
价钱可议
2,139 实用
2,139
2,204 建筑
2,204
432019- 8-26
#31670
寶園
价钱可议
价钱可议
1,942 实用
1,942
2,590 建筑
2,590
422019- 8-26
#38301
Kennedy Terrace
价钱可议
价钱可议
3,621 实用
3,621
3,649 建筑
3,649
442019- 8-20
#368775
地利根德閣3座
价钱可议
价钱可议
2,407 实用
2,407
3,001 建筑
3,001
422019- 8-19
#13491
堅麗閣
价钱可议
价钱可议
2,929 实用
2,929
3,400 建筑
3,400
532019- 8-19
#24634
寶德臺
价钱可议
价钱可议
2,449 实用
2,449
2,800 建筑
2,800
422019- 8-16
#30409
寶德臺
价钱可议
价钱可议
2,449 实用
2,449
2,800 建筑
2,800
422019- 8-16
#33497
愛都大廈
价钱可议
价钱可议
2,888 实用
2,888
3,347 建筑
3,347
432019- 8-22
#26341
Bowen's Lookout
价钱可议
价钱可议
1,703 实用
1,703
2,388 建筑
2,388
432019- 8- 5
#7219
港景別墅
价钱可议
价钱可议
1,998 实用
1,998
2,350 建筑
2,350
422019- 7-10
#18997
­重德大廈
价钱可议
价钱可议
2,550 实用
2,550
2,864 建筑
2,864
442019- 8- 6
#46893
愛都大廈
价钱可议
价钱可议
2,888 实用
2,888
3,347 建筑
3,347
432019- 8-16
#7698
愛都大廈
价钱可议
价钱可议
2,888 实用
2,888
3,347 建筑
3,347
432019- 8-16
#84393
惠苑
价钱可议
价钱可议
4,017 实用
4,017
4,500 建筑
4,500
432019- 8-16
#24572
惠苑
价钱可议
价钱可议
4,017 实用
4,017
4,500 建筑
4,500
432019- 8-16
#24574
羅便臣道1號
HKD 76.98M
76.98M
2,626 实用
2,626
432019- 8-16
#75589
地利根德閣1座
价钱可议
价钱可议
2,330 实用
2,330
3,052 建筑
3,052
422019- 8- 9
#30688
地利根德閣2座
HKD 87.8M
87.8M
2,330 实用
2,330
3,052 建筑
3,052
422019- 8-22
#28187
世紀大廈 - 2座
价钱可议
价钱可议
2,786 实用
2,786
3,663 建筑
3,663
432019- 6-11
#31008
君珀
HKD 98M
98M
1,753 实用
1,753
2,478 建筑
2,478
432019- 7- 2
#82973
堅尼地道36B號
价钱可议
价钱可议
1,926 实用
1,926
2,650 建筑
2,650
532019- 8-13
#78272
梅苑2座
价钱可议
价钱可议
2,669 实用
2,669
3,393 建筑
3,393
442019- 7-26
#62565
­重德大廈
价格可议
2,550
()
4
房间
4
浴间
錦園大廈
价格可议
2,420
()
4
房间
3
浴间
錦園大廈
价格可议
2,139
()
4
房间
3
浴间
寶園
价格可议
1,942
()
4
房间
2
浴间
Kennedy Terrace
价格可议
3,621
()
4
房间
4
浴间
地利根德閣3座
价格可议
2,407
()
4
房间
2
浴间
堅麗閣
价格可议
2,929
()
5
房间
3
浴间
寶德臺
价格可议
2,449
()
4
房间
2
浴间
寶德臺
价格可议
2,449
()
4
房间
2
浴间
愛都大廈
价格可议
2,888
()
4
房间
3
浴间
Bowen's Lookout
价格可议
1,703
()
4
房间
3
浴间
港景別墅
价格可议
1,998
()
4
房间
2
浴间
Branksome Crest
价格可议
3,609
()
4
房间
4
浴间
愛都大廈
价格可议
2,888
()
4
房间
3
浴间
愛都大廈
价格可议
2,888
()
4
房间
3
浴间
惠苑
价格可议
4,017
()
4
房间
3
浴间
惠苑
价格可议
4,017
()
4
房间
3
浴间
羅便臣道1號
HKD76.98M
2,626
()
4
房间
3
浴间
地利根德閣1座
价格可议
2,330
()
4
房间
2
浴间
地利根德閣2座
HKD87.8M
2,330
()
4
房间
2
浴间
世紀大廈 - 2座
价格可议
2,786
()
4
房间
3
浴间
君珀
HKD98M
1,753
()
4
房间
3
浴间
堅尼地道36B號
价格可议
1,926
()
5
房间
3
浴间
梅苑2座
价格可议
2,669
()
4
房间
4
浴间
了解更多此处
中半山
中半山
香港中环云咸街19-27号威信大厦15楼 | T: +852 2102 0888
需要登入吗?
你已经有帐号, 需要现在登入吗?